Nén css và js - Kho Giao Diện Blogspot

Nén css và js

Minify

Công cụ nén css và js

Dán css hoặc js vào khung